دوره درایو LS در دانشگاه صدرا

برگزاری دوره آموزشی درایو LS در دانشگاه صدرا در بهار ۹۳

تعداد ۱۴ نفر

مدت دوره ۲۴ ساعت

 

دوره رله هوشمند LOGO در دانشگاه صدرا

برگزاری دوره آموزشی رله هوشمند LOGO در دانشگاه صدرا در بهار ۹۳

تعداد ۱۱ نفر

مدت دوره ۳۲ ساعت