برگزاری کارگاه آشنایی مقدماتی با اتوماسیون صنعتی در دانشگاه صدرا

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با اتوماسیون صنعتی در دانشگاه صدرالمتالهین در پاییز ۹۴

تعداد ۱۲ نفر

مدت کارگاه ۴ ساعت

 

برگزاری کارگاه آشنایی با اینورتر LS در مرکز فنی و حرفه ایی شهر ری

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با درایو درایو LS در مرکز آموزش فنی و حرفه ایی شهر ری در زمستان ۹۲

تعداد ۴۳ نفر

مدت کارگاه ۷ ساعت