حواشی اخیر به خاطر خانه نشینی است / نبی زاده: اکبرصادقی یک لیدر به تمام معناست

قضاوت کردن کاری بسیار آسان تر از هدایت کردن است اما سهم ما می تواند کمک کردن به جوانان مستعد و سالمی است که ظرفیت درخشیدن، دیده شدن و پرطرفدار بودن را دارند.
Source: ورزش